Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębicy

im. Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego

Deklaracja dostępności

LOGO Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Dębicy

Dane teleadresowe:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego w Dębicy
ul. Kraszewskiego 37, 39 -200 Dębica
tel.14 681 32 89
e-mail: sekretariat_sp3@op.pl

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności
ma zastosowanie do strony internetowej https://sp3debica.pl/

Data publikacji strony internetowej: 28.02.2021r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 01.03.2021r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Treści niedostępne:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych oraz nie posiadają opisu tekstowego,
 • zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych,
 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo,
 • mapa szkoły nie jest dostępna,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Strona posiada następujące ułatwienia:

 • wysoki kontrast (czarne tło – niebieskie litery),
 • negatywny kontrast (czarne tło – żółte litery),
 • jasne tło,
 • powiększenie wielkości liter na stronie,
 • zmniejszenie wielkości liter na stronie,
 • skala szarości,
 • czytelna czcionka ETR,
 • możliwość podkreślania linków,
 • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia: 01.03.2021 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 
za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Paweł Adamek
e-mail: sekretariat_sp3@op.pl
telefon: 14 681 32 89

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni od dania wystąpienia.
Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • organ nadzorujący: Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Dębicy
 • adres: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Kraszewskiego 37, 39 – 200 Dębica
 • e-mail: sekretariat_sp3@op.pl
 • telefon:14 681 32 89

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Roman Przewoźnik,
adres poczty elektronicznej: roman.przewoznik@sp3debica.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 14 681 32 89. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Dostępność architektoniczna

Dostępność wejścia do budynku
Do budynku prowadzą 4 wejścia: jedno od strony ul. Kraszewskiego, drugie od strony boiska sportowego (wjazd przez bramę od ul. Lisa), trzecie od strony parkingu przy ul. Kraszewskiego
i czwarte w przewiązce od strony boiska sportowego (wjazd przez bramę od ul. Lisa).

Podjazdy dla wózków inwalidzkich znajdują się  przy wejściu od strony parkingu przy ul. Kraszewskiego oraz od strony boiska sportowego.

Dostępność korytarzy, schodów i wind
Dla osób niepełnosprawnych ruchowo wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter
są niedostępne.
W budynku nie ma wind.
Sekretariat szkoły i gabinet dyrektora szkoły znajduje się na parterze od strony ulicy Kraszewskiego.
W budynku szkoły brak toalet dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W budynku nie ma informacji o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
W budynku szkoły znajdują się oznaczenia dróg ewakuacyjnych oraz instrukcje przeciwpożarowe.
Droga ewakuacyjna

Szkoła nie posiada parkingu ogólnodostępnego ani miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego
na miejscu lub online.

W budynku szkoły nie ma możliwości bezpośredniego skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego,
ale istnieje jednak sposobność wcześniejszego umówienia się i kontaktu z tłumaczem.
Taką możliwość oferuje Urząd Miasta Dębicy, ul. Ratuszowa 2.
Kontakt:       
tel. (14) 683 81 00
fax. (14) 683 81 61
e-mail: umdebica@um.debica.pl

Skip to content