Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębicy

im. Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

LOGO Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Dębicy

W związku z realizacją wymogów ogólnego rozporządzenia RODO:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz dziecka jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębicy, ul. Kraszewskiego 37, 39-200 Dębica.

2. W placówce wyznaczono inspektora ochrony danych osobowych, można z nim się skontaktować za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej: telefon 14 68 38 134, iod@mzo.edu.pl, Miejski Zarząd Oświaty, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica.

3. Celem przetwarzania danych przez placówkę jest wypełnienie obowiązków publicznych nałożonych na nią przepisami prawa.

W przypadku danych osobowych dzieci jest to przede wszystkim realizacja zadań oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych, zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa oraz wypełnienie obowiązku dotyczącego uzupełnienia i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.

Placówka przetwarza również dane osobowe pracowników i kontrahentów w celu prawidłowej realizacji umów o pracę bądź innych umów zlecenia.

W ramach wykonania ustawowych obowiązków nasza placówka przetwarzana dane osobowe uczniów, ich rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) lub art. 9 ust. 2 lit. g) RODO, czyli wypełnienia przez szkołę obowiązku, w ściśle określonych celach oraz zakresie, na podstawie konkretnych przepisów prawa. W niektórych przypadkach podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów, ich rodziców lub opiekunów prawnych jest zgoda tj. art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. Zgoda taka może dotyczyć np. przetwarzania danych osobowych w zakresie wizerunku.

4. Placówka nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, chyba że pozyska na to odpowiednią zgodę.

5. Szkoła będzie udostępniać dane osobowe, jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Placówka powierza również przetwarzanie danych osobowych określonej grupie podwykonawców. Zazwyczaj są to firmy informatyczne wspomagające działalność placówki od strony technicznej. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe na rzecz placówki jest Miejski Zarząd Oświaty w Dębicy, który wspiera naszą działalność od strony płacowej, księgowej i kadrowej oraz prawnej.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania.

7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania nieprawidłowych danych, żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany na zasadach przewidzianych w art. 20 RODO.

8. Pani/Pana dane przetwarzamy na podstawie zgody. Udzielona zgoda może zostać wycofana przez Panią/Pana w dowolnym momencie.

9. Ma Pani/Pan prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10. W przypadku zgód, podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. W przypadku umów, podanie danych jest konieczne dla zawarcia umowy. Jeśli jednak podanie danych wynika z przepisów prawa, to jest ono obowiązkowe. Niepodanie danych wiązać się będzie z konsekwencjami.

11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Skip to content