Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębicy

im. Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego

Świetlica

„Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka”

św. Jan Paweł II

Świetlicowe zabawy

Godziny pracy świetlicy szkolnej: 6.40 – 16.00

    Świetlica w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Dębicy jest czynna we wszystkie dni pracy szkoły
w godzinach od 6.40 do 16.00.

W związku z organizacją nowego roku szkolnego 2023/24
świetlica prowadzi zapisy uczniów na bieżący rok.

Aktualne druki karty zapisu wraz załącznikami można pobrać z naszej strony internetowej
lub w sekretariacie szkoły.

Prosimy o składanie wypełnionych dokumentów
OSOBIŚCIE
u nauczycieli świetlicy w dniu 4 września 2023
po uroczystości inauguracji nowego roku szkolnego.

Wszystkie potrzebne dokumenty są dostępne w niżej zamieszczonych linkach
oraz w zakładce DOKUMENTY.

     Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest zapoznanie się Rodziców z REGULAMINEM ZAPISU  oraz REGULAMINEM POBYTU DZIECKA W ŚWIETLICY , a także złożenie prawidłowo wypełnionej KARTY ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ .
Kartę należy wypełnić i złożyć OSOBIŚCIE u nauczycieli świetlicy.

Kartę zapisu dziecka do świetlicy należy wypełniać na każdy nowy rok szkolny!

     Podstawowym celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji. Głównym zadaniem świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie dzieciom właściwej opieki umożliwiającej prawidłowy rozwój osobowości, a także poszukiwanie takich form oddziaływania, które ułatwią rozpoznawanie pojawiających się problemów.

Świetlica w naturalny sposób wspiera działania edukacyjne szkoły za pomocą aktywnych metod pracy z dzieckiem, dostosowanych do jego wieku i możliwości. Dzięki współpracy z rodzicami, wychowawcami, pedagogiem szkolnym, Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, higienistką, nauczycielami przedmiotów oraz instytucjami i interesującymi mieszkańcami naszego miasta – świetlica wspiera rozwój osobowości i postaw prospołecznych. Dzieci czują się związane ze swym środowiskiem i regionem. Uczestnictwo w życiu świetlicy kształtuje umiejętności współpracy w grupie, samooceny, wyrażania własnych potrzeb, ograniczania złych nawyków oraz rozwija dyspozycje twórcze.

Zajęcia wychowawcze w świetlicy prowadzone są codziennie według hasła tygodnia w grupach zainteresowań. Są to zajęcia umuzykalniające,  plastyczne, sportowe, gry i zabawy umysłowe i inne zaspokajające aktualne potrzeby dziecka. Oprócz zajęć planowych organizuje się zajęcia dowolne, takie jak: gry i zabawy stolikowe, projekcje filmów, zajęcia czytelnicze, muzyczne, taneczne, teatralne, zabawy na świeżym powietrzu.

Świetlicowe zabawy – cień.
Skip to content