Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębicy

im. Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego

Rekrutacja uczniów do klasy pierwszej – zapisy do naszej szkoły

Aktualności
18 marca 2021 23:11

📣 REKRUTAJCA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Już dzisiaj zapraszamy do naszej „Trójki” 👩‍🎓🥰🧑‍🎓

Wszelkich dodatkowych informacji udzielamy drogą mailową: sekretariat_sp3@op.pl lub telefoniczną: 14 681 32 89.

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Dębicy informuje, że rekrutacja uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022 rozpocznie się 1 marca 2021 r. i trwać będzie do 26 marca 2021 r.

Z uwagi na trudną sytuację związaną z epidemią zapisy do klas pierwszych odbywać się będą za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji dzieci do szkół podstawowych, który zostanie udostępniony rodzicom/prawnym opiekunom z dniem 1 marca 2021 r. na platformie internetowej NABÓR VULCAN Witryna kandydata (vulcan.net.pl)

Rekrutacja do klasy pierwszej szkoły podstawowej odbywać się będzie zgodnie z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący placówkę, tj. Gminę Miasta Dębica.

ZASADY, HARMONOGRAM REKRUTACJI DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

Miejski Zarząd Oświaty w Dębicy (kei.pl)

Rodzice/ prawni opiekunowie kandydatów, ubiegających się o przyjęcie do szkoły, w obwodzie której mieszkają, muszą złożyć w systemie elektronicznym zgłoszenie do szkoły obwodowej i przyjmowani są z urzędu.

Zasady obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym

Rodzice zapisując dziecko do klasy pierwszej wypełniają w formie elektronicznej zgłoszenie (dzieci  z obwodu) lub wniosek (dzieci spoza obwodu)o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.debica.podstawowe.vnabor.pl

ZGŁOSZENIE O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ

Rodzice/ prawni opiekunowie kandydatów, ubiegających się o przyjęcie do szkoły innej niż obwodowa, powinni złożyć w systemie elektronicznym wniosek o przyjęcie dziecka do wybranej szkoły. Kandydaci będą przyjmowani w miarę posiadania wolnych miejsc w wybranej placówce.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ :

Po elektronicznym rejestracji dziecka:

Zgłoszenie do szkoły obwodowej lub wniosek wraz z załącznikami (oświadczenia o spełnianiu kryteriów rekrutacyjnych) należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do szkoły obwodowej lub szkoły pierwszego wyboru.

W przypadku braku dostępu rodziców do Internetu, należy zgłosić się do szkoły podstawowej (w przypadku składania zgłoszenia – do szkoły obwodowej) lub (w przypadku składania wniosku – szkoły pierwszego wyboru), pobrać zgłoszenie lub wniosek w wersji papierowej, wypełnić i podpisać, a pracownik placówki wprowadzi dane do systemu.

Rodzice dzieci z obwodu mogą złożyć zgłoszenie tylko w szkole obwodowej.

Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do szkoły nie obwodowej mogą wnioskować o przyjęcie do maksymalnie trzech szkół. W takim przypadku w jednym wniosku wymieniają odpowiednio 1, 2 lub 3 szkoły (wg preferencji) i składają ten wniosek tylko  w szkole umieszczonej na pierwszej pozycji (tzw. szkole pierwszego wyboru).

Niezłożenie w określonym terminie wypełnionego wniosku do szkoły pierwszego wyboru spowoduje nieujęcie dziecka w procesie rekrutacji.

Zgłoszenie lub wniosek do systemu wprowadza się tylko jeden raz. Próba wprowadzenia kolejnego zgłoszenia lub wniosku tego samego dziecka zostanie automatycznie zablokowana.

Kolejność zgłoszeń nie decyduje o przyjęciu dziecka do szkoły!

Po zakończonym etapie składania zgłoszeń i wniosków zweryfikowanych przez komisje rekrutacyjne następuje – zgodnie z poniższym harmonogramem rekrutacji – publikacja list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Aby dziecko zakwalifikowane do  szkoły podstawowej zostało przyjęte rodzic w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane składa dokument – Potwierdzenie woli uczęszczania do szkoły.

Niezłożenie tego dokumentu w określonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w tej szkole, tym samym  dziecko nie zostanie ujęte na liście dzieci przyjętych. Rodzice kandydata dokonujący zgłoszenia do szkoły obwodowej nie składają potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do szkoły.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej:

Serwis informacyjny Miasta Dębica – Rekrutacja do szkół i przedszkoli. Ważne informacje dla rodziców (debica.pl)

Holler Box
Skip to content